koptelefoon

Gezondheid en comfort op de arbeidsplaats

Ronald Gijsel: "Het gevaar van te hoge geluidsniveaus op de werkplek wordt vaak onderschat. Zelfs een kort verblijf in een ruimte waar geluidsniveaus hoog zijn, kan leiden tot blijvende gehoorschade. Gehoorkappen en oordoppen zijn niet altijd wenselijk of veilig, en zeker niet de enige optie. Wij leggen uit wat de arbo wet- en regelgeving voor werkgevers betekent en ondersteunen met de invulling van het arbo/milieuzorgsysteem. We brengen de geluidsniveaus op de werkvloer in kaart, en helpen zo nodig bij het vaststellen van de meest effectieve geluidsmaatregelen."

Negatieve effecten van lawaai op de arbeidsplaats

Hoge geluidsniveaus op de werkplek kunnen leiden tot onplezierige of soms zelfs onveilige situaties. Door lawaai op de werkplek zijn de mogelijkheden van communicatie beperkt, raken medewerkers vermoeid en worden veiligheidssignalen minder goed gehoord. Op termijn kan zelfs permanente lawaaidoofheid optreden, met alle sociale gevolgen van dien. Wat bovendien onvoldoende wordt onderkend, is dat een goed geluidsklimaat leidt tot hogere productiviteit. Dat geldt zeker voor kantoren. Meer daarover leest u hier.

Over dosimetrie, geluidsmonitoring en geluidscontourkaarten

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de geluidssituatie op de arbeidsplaats. Wij kunnen hierbij helpen en meten de geluidsniveaus waaraan werknemers worden blootgesteld. Zo zorgt u voor een gezonde en comfortabele werkplaats. Naar aanleiding van de metingen wordt er getoetst aan de als veilige grens aangemerkte 80 dB(A) per werkzaamheid en als dagdosis. Deze grens staat opgenomen in de arbo wetgeving.

Een onderzoek naar arbeidsplaatsgeluid kan op verschillende manieren worden aangepakt. Bijvoorbeeld door oriënterende geluidmetingen te verrichten op vaste werk- of bedienplaatsen. Dit kan worden aangevuld met persoonsgebonden metingen (dosimetrie) of meerdaagse geluidsmonitoring. In sommige branches, zoals de procesindustrie, is het gebruikelijk om geluidscontourkaarten van de werkvloeren en productieruimtes te vervaardigen. Met behulp van deze kaarten wordt gevisualiseerd op welke plaatsen hoge geluidsniveaus heersen. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bepaald welke ruimtes moeten worden gemarkeerd.

Welke arbo regels gelden er?

Een onderzoek naar geluid op de arbeidsplaats wordt uitgevoerd conform de standaard NEN-EN-ISO 9612. De norm bevat het te hanteren meet- en rekenvoorschrift. Naar aanleiding van de resultaten van de metingen kan het nodig zijn dat er acties worden vastgesteld. Deze acties staan beschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Bij geluidbelasting boven de 80 dB(A) per werkzaamheid, wordt gedetailleerd onderzoek naar potentieel gehoorschaderisico uitgevoerd. Hierbij wordt naast de geluidsbelasting per werkzaamheid tevens de blootstellingsduur en het aantal blootgestelde werknemers vastgesteld. Bij overschrijding van de actiewaarden worden maatregelen voorgesteld. Het betreft onder andere het verstrekken van gehoorbeschermingsmiddelen of het ondernemen van organisatorische maatregelen.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om akoestische maatregelen te treffen. Denk aan het aanbrengen van akoestisch absorberend materiaal, of het omkasten van installaties of delen van installaties.

Het is nodig om de balans tussen geluidsreductie enerzijds en kosten en werkbaarheid anderzijds niet uit het oog te verliezen. Door een onderzoek naar arbeidsplaatsgeluid kan met een beperkte hoeveelheid maatregelen veel worden bereikt. Indien gewenst kunnen na aanpassing en uitvoering van de maatregelen eindcontrolemetingen worden uitgevoerd.

Trillingen en luchtkwaliteit

Naast geluid kunnen wij ook stof- en trillingsmetingen op de werkplek verrichten. Stofmetingen kunnen helpen om te bepalen waar stofmaskers gedragen moeten worden. Ook concentraties van andere schadelijke stoffen, zoals CO, H2S en SO2, kunnen wij meten en beoordelen.

Het meten van hand-, arm en lichaamstrillingen is bedoeld om schade aan spieren en gewrichten te voorkomen bij werknemers die langdurig met zware apparatuur werken of in de omgeving daarvan aan het werk zijn. Zo kan het dagelijks bedienen van een pneumatische hamer op de lange duur leiden tot blijvende schade aan hand en arm. En leidt het bedienen van trekker of heftruck met vibrerend zitvlak veelal tot rugklachten. Zie ook Arbeidsgebonden trillingen bij Flora Holland.

Zoeken naar de beste opossing

Niet alleen inventariseren wij de akoestische kwaliteit op de werkvloer, graag denken wij ook mee aan de beste oplossing voor uw situatie. In de ontwerpfase kunnen wij van dienst zijn door samen met u te kijken naar de inrichting van productieafdelingen voor een akoestisch optimale lay-out. Ook leveren wij maatwerk voor de meest kosteneffectieve oplossing aan de bron.

Het resultaat van de veiligheidsmaatregelen heeft voor de werknemers veel voordelen, zowel fysiek als mentaal. Naast een hogere mate van veiligheid, gezondheid en comfort, leidt het aanpakken van uw geluidsprobleem tot betere communicatie, meer welbevinden, en minder ziekteverzuim. En mogelijk ook tot een hogere productiviteit.