Windturbine

Windturbines in balans met omgeving

Edwin Nieuwenhuizen: "Mensen staan positief tegenover de opwekking van duurzame energie. Maar wanneer windturbines in de eigen omgeving worden gebouwd, ontstaat veel weerstand. Vooral het aspect geluid maakt heftige emoties los. M+P wil samen met u de exploitatie van windturbines rendabel maken én hinder in de omgeving zo veel mogelijk beperken. We doen dit niet alleen door het verrichten van zorgvuldig onderzoek, maar ook door de communicatie tussen de betrokken partijen centraal te stellen.”

Nieuwe regels voor windturbines

Op 1 januari 2011 zijn nieuwe regels voor windturbines van kracht geworden en in opdracht van I&M hebben wij het reken- en meetvoorschrift opgesteld en hebben wij de hiervoor benodigde windstatistiek op ashoogte beschikbaar gemaakt (zie rekentool windstatistiek) . Sindsdien is de beoordelingssystematiek eenduidig, waardoor veel knelpunten in procedures zijn opgelost. Onze opdrachtgevers weten echter dat meer nodig is dan een standaard akoestisch onderzoek.

Alleen voldoen aan de regels is niet genoeg

Wat is de invloed van de lay out van het windturbinepark op de geluidsbelasting? Hoe kunnen de types, masthoogtes en eventuele noise modes worden geoptimaliseerd? Op welke wijze wordt aandacht gegeven aan laagfrequent geluid? Hoe kunnen omwonenden worden geïnformeerd over initiateven in hun omgeving? Is het zinvol om metingen te verrichten om te controleren of is voldaan aan de uitgangspunten. Deze vragen gaan verder dan wat volgens de regelgeving is vereist. De invulling ervan is van wezenlijk belang

Integrale aanpak met open communicatie

Bij onze aanpak maken deze aspecten integraal onderdeel uit van ieder windproject. Voorop staat een heldere communicatie, door rapportage in begrijpbare taal, maar ook door het organiseren van geluidsdemo’s voor omwonenden. Om verschillende varianten efficiënt te kunnen doorrekenen, hanteren wij een dynamisch geluidsmodel dat in eigen beheer is ontwikkeld. Wij kennen de beperkingen van deze rekenmodellen en vullen die, waar nodig aan, met geluidmetingen.

Geluid en slagschaduw

Door interactie met zonlicht kunnen de rotorbladen van een windturbine een bewegende schaduw werpen op woningen in de nabije omgeving. Dit fenomeen, aangeduid met slagschaduw, kan hinderlijk zijn voor omwonenden. Daarom bevat de Activiteitenregeling naast regels voor geluid ook normen voor het beperken van slagschaduw. Wij berekenen de contouren waarbinnen deze normen worden overschreden en bepalen de benodigde duur van stilstand van de turbines.

Draagvlak voor windenergie

Windturbines op land: het blijft een beladen onderwerp gezien het spanningsveld tussen rendement en hinder. Met onze aanpak willen we bereiken dat het draagvlak voor deze vorm van groene energie behouden blijft.