Bestemmingsplan

Substantiating sound and air quality for planning permission and higher value

Theodoor Höngens: "Planning permission procedures (WRO or WABO) require a great deal of attention. Especially when they contain sensitive functions with regards to sound and air quality in environmentally burdened locations. It is a must to consider the compatibility of functions and have a correct motivation in order to get a planning application through procedures 'unscathed'. Especially when there are complex situations in play."

Kennis en ervaring

Of het nu een bestemmingsplan betreft waarbij een bedrijventerrein wordt uitgebreid in de buurt van een woonwijk, een woningbouwplan dicht bij een drukke weg- of spoorweg wordt gerealiseerd of er een school met een Wabo-projectafwijkingsbesluit is gepland in een bestaande woonwijk. In alle gevallen moet worden afgewogen of het geluidsniveau als gevolg van de activiteiten (bedrijvigheid, wegverkeer, treinen, spelende kinderen en parkerende auto’s) past bij een ‘goede ruimtelijke ordening’. Met onze kennis en jarenlange praktijkervaring kunnen wij daarop een goed antwoord geven. 

Van grof naar fijn

Onze aanpak is meestal van grof naar fijn: eerst de grote lijn bepalen en vaststellen waar de aandacht zeker naar uit moet gaan en vervolgens zo gedetailleerd als nodig de situatie beschouwen. 

Hogere waarde

Veelal is het nodig om een hogere waarde vast te stellen in geluidsbelaste situaties (Wet Geluidhinder). Gemeenten hebben daarvoor een eigen beleidsvrijheid. En iedere gemeente gaat daar anders mee om. Omdat wij in vele gemeente werkzaam zijn, kennen wij de ins- en outs goed. Dat maakt dat plannen die op voorhand onmogelijk leken te zijn, bij nader inzien vaak toch mogelijk blijken te zijn. Goede resultaten zijn te behalen met een uitgekiend stedenbouwkundig ontwerp in combinatie met maatregelen en een slimme oriëntatie van gebouwen.

Luchtkwaliteit en stikstofdepositie

In het kader van de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet en binnenkort de Programmatische Aanpak Stikstof kan het ook nodig zijn de luchtkwalteit ter plaatse van het bestemmingsplan of de stikstofdepositie ter plaatse van nabijgelegen Natura 2000 gebieden in kaart te brengen. Voor een aantal gemeenten, architecten, stedenbouwers en de industrie voeren wij al jaren lang luchtkwaliteitsberekeningen uit. Door in een vroeg stadium van de ruimtelijke planvorming ook luchtkwaliteit en stikstofdepositie naast het geluid in beschouwing te nemen, komt u tot een beter op de omgeving afgestemd bestemmingsplan. 

Voorbeelden van gerealiseerde projecten 

  • HMS-terrein te Uitgeest
  • geluidswalwoningen Vroonermeer (zuid) Alkmaar
  • transformatie Sloterdijk te Amsterdam van kantoorgebied naar menging wonen/kantoren/scholen/voorzieningen
  • bestemmingsplan Amstel III (Amsterdam Zuidoost) waarbij in bestaande kantoorgebouwen de mogelijkheid voor gevoelige bestemmingen als woningen en scholen is toegestaan.