microfoon voor landschap

Soundscaping: akoestische inrichting van de leefomgeving

Theodoor Höngens: “Geluid is niet altijd uit te drukken in dB's. Berekenen of meten levert vaak maar een deel op van de ervaren geluidkwaliteit van een omgeving of ontwerp. De persoonlijke beleving is een belangrijk punt om in beschouwing te nemen. Een goed akoestisch ontwerp in een bestaande of nieuwe situatie vraagt om een integrale en persoonlijke benadering. Een werkwijze die goed past bij de aandacht voor gezondheid in de nieuwe Omgevingswet”

Soundscaping in de ontwerpfase

Een onderzoek naar Soundscaping kan op verschillende manieren ingestoken worden.
De eenvoudigste manier is in de ontwerpfase van bestemmingsplannen, aandacht vestigen op geluid en inrichting van de leefomgeving ten opzichte van geluidsbronnen. Dit levert vaak oplossingen voor het probleem zich voordoet en kan ook kosten efficiënt zijn. Achteraf geluidsmaatregelen treffen kan duur, esthetisch onverantwoord of onmogelijk blijken.

Bij eventuele toekomstige aanpassingen in de leefomgeving kijken we samen met bevoegd gezag, bewoners en architecten naar akoestisch gunstige oplossingen.

Onderzoek

Het onderzoek zelf bestaat vaak uit een vooronderzoek naar hinderlijkheid en mogelijke geluidsbronnen. Bij bestaande situaties kan dit vooronderzoek ook worden uitgevoerd in panel-vorm met bewoners.
Het onderzoek kan worden voortgezet met monitoring zowel op basis van geluid of een tevredenheidsonderzoek onder de bewoners.

Voorbeelden van Soundscaping

  • Verminderen overlast van kinderspeelplaatsen in woonwijken;

  • Het stiller maken van wegen door te kijken naar de ligging of het type verharding;

  • Het aanbrengen van overheersende geluidsbronnen welke een mindere mate van geluidshinder opleveren. Bijvoorbeeld waterorgels of fonteinen;

  • Het creëren van stiltegebieden, zoals parken, ter compensatie van geluidhinder in drukke steden.

Meer informatie