relax

Sanering van verkeerslawaai in de Omgevingswet

In eerdere BloGs over de Omgevingswet hebben we al aandacht gegeven aan verschuivingen in de normering voor nieuwbouw en wijziging van een bron. Als volgend onderdeel van deze serie kiezen we het onderwerp ‘sanering’. Want ook daar gaat het een en ander veranderen.

De bronnen

De sanering van rijkswegen en spoorwegen wordt onder huidig recht afgerond. De Omgevingswet spreekt zich alleen uit over de sanering van de infrastructuur van de gemeente, het waterschap en de provincie.

De criteria

In de Omgevingswet komt er een onderscheid tussen verplichte sanering en vrijwillige sanering.

Voor de verplichte sanering stelt het bevoegd gezag een lijst samen met de betreffende geluidgevoelige gebouwen. Voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen gaat het om gebouwen waar het geluid hoger is dan de grenswaarde van 70 dB. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van dezelfde gegevens als voor de Basis Geluid Emissie (BGE). Oorspronkelijk was daarvoor het peiljaar 2021 bedacht, maar dat is in de laatste versie van het Aanvullingsbesluit geluid losgelaten. Omdat de verkeersintensiteiten in 2021 mogelijk nog beïnvloed worden door de maatregelen tegen corona, zal op een later moment worden vastgesteld wat het basisjaar wordt.

Voor provinciewegen worden de te saneren gebouwen geselecteerd op basis van het geluid bij volledig benut plafond. Binnen de bebouwde kom geldt dan een drempelwaarde van 70 dB, buiten de bebouwde kom is de drempelwaarde 65 dB.

In een saneringsprogramma kunnen facultatief extra geluidgevoelige gebouwen worden gesaneerd, als deze gebouwen in het verleden, onder de Wet geluidhinder, al waren aangemeld voor sanering. De drempelwaarde voor de facultatieve sanering ligt steeds 5 dB lager dan voor de verplichte sanering.

De doelstelling

Anders dan nu, zal onder de Omgevingswet getracht worden het geluid (op de gevel) terug te brengen tot de drempelwaarde. Bijvoorbeeld: als een gebouw gesaneerd moet worden omdat het geluid hoger is dan 70 dB, wordt er in het saneringsprogramma naar gestreefd om het geluid terug te brengen naar 70 dB.

Op dit moment ligt de streefwaarde voor sanering in de meeste gevallen lager dan de drempelwaarde. Dat betekent niet automatisch dat er straks minder saneringsmaatregelen worden getroffen dan nu. Voorwaarde blijft namelijk dat de maatregelen financieel doelmatig zijn en dat er geen overwegende bezwaren tegen de maatregelen zijn. Als de streefwaarde op de gevel niet wordt bereikt met bron- en overdrachtsmaatregelen, vindt onderzoek plaats of het geluid in de geluidgevoelige ruimtes hoger is dan de binnenwaarde van 41 dB. Als deze binnenwaarde wordt overschreden, moet het geluid worden teruggebracht tot 38 dB.

streefwaarde

De planning

De sanering, waarvoor de grondslag in de jaren ’80 van de vorige eeuw is gelegd, is tot op heden niet afgerond. Dat is de reden dat er onder de Omgevingswet een nieuwe saneringsronde in het leven is geroepen. Voor rijkswegen en spoorwegen is een stuk sneller de vaart erin gezet, met een oorspronkelijke deadline van eind 2020, die recent is verschoven naar 2024. Voor de sanering onder de Omgevingswet is 2040 genoteerd als deadline voor het indienen van saneringsprogramma.