Industrie

Geluidsmonitoring van piekgeluiden of laagfrequent geluid van bedrijven

Edwin Nieuwenhuizen: ”Als bedrijven geluidshinder bij omwonenden veroorzaken, is dat vrijwel altijd gerelateerd aan piekgeluiden of laagfrequent geluid (gebrom). In veel situaties treden hinderlijke momenten discontinu op, waardoor het moeilijk is om toezicht te houden. Hoe bepaal je of het bedrijf daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de hinder en indien dat het geval is: welk deel van de installatie of proces is de boosdoener? Vaak is de situatie gewijzigd en de hinder verdwenen op het moment dat de geluidsdeskundige op locatie arriveert. Het verrichten van continumetingen met een onbemand meetsysteem is dan de oplossing.“

Monitoring is alleen zinvol met een weloverwogen opzet

Het is van belang om zeker te stellen dat het geregistreerde geluid daadwerkelijk van het bewuste bedrijf afkomstig is. Bij bemande metingen kan dit vaak worden bevestigd met behulp van de ogen en oren van de waarnemer ter plaatse. Bij metingen met een onbemand meetsysteem moet deze verificatie op andere wijze plaatsvinden. Wat de meest effectieve (combinatie van) methode(n) is, hangt af van de situatie en de aard van het geluid. Het simpelweg registreren van geluidsniveaus is echter nooit toereikend.

Iedere situatie vergt een andere aanpak

In alle gevallen maken wij full range geluidsopnamen die auditief kunnen worden beoordeeld door onze medewerkers en andere betrokkenen. In sommige situaties worden aanvullende analyses uitgevoerd, zoals smalbandanalyse om zekere tonen in het geluidsspectrum te duiden. In de procesindustrie is het gebruikelijk om DCS data te relateren aan de geluidswaarden. Zo kan precies worden bezien bij welke procesomstandigheden het geluid als hinderlijk wordt ervaren. Een andere keuzemogelijkheid is het plaatsen van camera’s, waarmee op relevante momenten beeldopnamen worden gemaakt van het te onderzoeken brongebied. Dit is handig wanneer mobiele geluidsbronnen, zoals mobiele kranen in het geding zijn.

Waar ontstaan piekgeluiden precies?

Specifiek voor piekgeluiden, zoals het vallen van metaal bij schrootverwerkers of het openen van veiligheidskleppen bij procesinstallaties hebben wij een systeem ontwikkeld waarmee de bronlocatie nauwkeurig kan worden vastgesteld. Hiertoe wordt het geluid op meerdere posities in de omgeving van het bedrijf gemeten. De locatiebepaling komt neer op het vaststellen van de looptijdverschillen tussen de signalen die bij de meetposten worden gemeten. Uitgangspunt is dat het geluid zich in alle richtingen met een constante snelheid voortplant. De afstand van de bron tot het meetpunt is dan bepalend voor de looptijd van de geluidsgolf door de atmosfeer. Wanneer gebruik wordt gemaakt van verschillende microfoons in de omgeving kan op basis van de geregistreerde aankomsttijden van de geluidsgeloven nauwkeurig worden bepaald op welke locatie het geluid is opgewekt. Het uitkruisen werkt in de praktijk al met drie microfoons.