Skyline

Vergunningen: grip op geluid bij bedrijfsvoering

Ronald Gijsel "Als u zich als ondernemer ergens vestigt of wilt uitbreiden, heeft u vaak met een milieuvergunning te maken. Ieder bedrijf moet voldoen aan eisen op het vlak van geluid, trillingen en luchtkwaliteit. Ik vind het belangrijk dat deze effecten goed beschreven worden, maar ook dat u ondersteund wordt in uw contacten met het bevoegd gezag en met de omgeving. Wij helpen u hierbij. Wij stellen het rapport zodanig op, dat de verstrekkers van vergunningen de juiste informatie krijgen en dat bij eventuele overschrijdingen er een afgewogen set van maatregelen voorgesteld wordt. Met de binnen de Müller-BBM groep beschikbare expertise is een goede inschatting te maken van de redelijkheid en onredeljkheid van sommige maatregelen en we kunnen hierover het overleg met de instanties voeren.

Milieueisen geen obstakel voor bedrijfsvoering

U wilt uitbreiden, maar er is geen geluidruimte meer op uw locatie. U heeft met klachten van omwonenden te maken. De gemeente wil dat u BBT (Best Beschikbare Technieken) gaat plaatsen. Hoe pakt u dat aan? Het is dan belangrijk een goede partner te hebben. In overleg met het bevoegd gezag kan de geluidruimte geïnventariseerd en wellicht uitgebreid worden. Door slimme monitoring kunnen klachten van omwonenden in kaart gebracht worden, eventueel weerlegd worden of misschien met een simpele maatregel voorkomen worden. Met de in onze groep van bedrijven beschikbare technische kennis is een goede beoordeling van BBT voor uw bedrijfstak te maken.

Kiezen voor een verstandige aanpak

Wij hebben altijd kritisch meegewerkt aan de ontwikkeling van regelgeving en reken- en meetmethoden en heeft daarmee extra inzichten verkregen in de technische en beleidsmatige achtergronden. We kennen de wetten, normen en kaders van industriegeluid goed en weten ook wat de achterliggende bedoelingen zijn. We bekijken uw situatie en stellen vast hoe smal of breed het probleem is. Is het handig om geluid- en luchtkwaliteit te combineren? Wat zijn uw toekomstplannen en hebben die gevolgen voor het voldoen aan de milieueisen? Het is niet altijd nodig om metingen te verrichten, wij putten uit een grote database van onderzoeksgegevens. Het is niet altijd handig de standaardaanpak te kiezen en met ons netwerk bij het bevoegd gezag zien wij regelmatig mogelijkheden om een maatwerkaanpak op te stellen en het onderzoek te richten naar de voor u en voor de vergunningverlener essentiële aspecten.