Intrillen damwand

Geluid- en trillingbeheersing bij bouwwerkzaamheden

Ronald Gijsel: "Bij het realiseren van bouwwerken of infrastructuur bestaat de kans op overlast in de omgeving vanwege geluid en trillingen. In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen opgenomen ter beperking van geluid en trillingen. Hier moet u aan voldoen. In veel bestekken worden prognoses gevraagd om vooraf te kunnen toetsen aan de grenswaarden. Vaak moeten ook de niveaus van geluid en trillingen in de omgeving worden bewaakt. Zeker wanneer u 's nachts of in het weekend moet doorwerken, is het goed om te weten hoeveel overlast u daadwerkelijk gaat veroorzaken. Soms wordt dit zelfs door het bevoegd gezag vereist. Ik vind het belangrijk dat we samen met u helder krijgen wat de omgeving voor zijn kiezen krijgt en hoe dat beheerst kan worden."

Omgaan met eisen in bestek

Eisen die in het bestek staan beschreven bieden soms weinig ruimte. Als er om prognoses wordt gevraagd, kunt u die lastig geven omdat u mogelijk nog niet weet met welke technieken en materialen u gaat werken. Hoe toont u aan dat u aan de eisen gaat voldoen? M+P heeft niet alleen beschikking over een enorme kennisbank met resultaten uit eerdere onderzoeken; we weten ook de weg binnen de controlerende instanties en weten hoe we de rapporten moeten opstellen specifiek voor uw situatie. 

Klachten van omwonenden

M+P beschikt over meetapparatuur die nauwkeurig het geluidsvolume en het trillingsniveau kunnen vastleggen. Met betrouwbare monitoringsgegevens is goed vast te stellen wat er ten tijde van het optreden van de hinder gebeurde en kan beoordeeld worden of en op welke wijze er maatregelen nodig zijn.

Alle onduidelijkheden uit de weg

Vaak is het bijhouden van de werkzaamheden al voldoende. Met onze gegevens en rekenmodellen is dan een betrouwbare geluid en trillingskaart in de omgeving te maken en kan snel in kaart gebracht worden of en waar problemen te verwachten zijn.

Tijdens de uitvoering kunnen wij op verschillende plaatsen in de omgeving direct geluid en trillingsniveaus monitoren. Hierbij wordt vastgelegd of grenswaarden overschreden worden. Daar waar grenswaarden overschreden worden kunnen wij maatregelen adviseren om hinder of zelfs mogelijke schade te voorkomen.