Datacenter

Trillingsmonitoring: langdurig onbemand trillingen meten

Marc Burgmeijer: "Bouw- en/of sloopwerkzaamheden rondom een datacentrum vormen een risico voor de bedrijfsvoering ervan. In een datacentrum wordt ruimte verhuurd waar computerservers van derden zijn opgesteld. Er is de verhuurder dus alles aan gelegen om te zorgen dat de apparatuur storingsvrij blijft opereren tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden. Dergelijke werkzaamheden leveren echter altijd trillingen op in het gebouw. Als bepaalde trillingsniveaus worden overschreden kan een storing aan apparatuur optreden."

Belangrijke factoren

Afhankelijk van het type monitoringsproject zijn de volgende factoren van belang:

  • data-acquisitie: Wij slaan met een vooraf overeengekomen interval een aantal karakteristieke grootheden van het meetsignaal op. Wij kunnen ook het hele meetsignaal opslaan. Dit laatste geeft de mogelijkheid om achteraf bepaalde gebeurtenissen in detail te bestuderen op relevantie.
  • filtering: Wij filteren de verstoring afkomstig uit de omgeving weg, zodat alleen de werkelijke trillingsbron overblijft in het meetsignaal. Vooral langs het spoor en bij wegverkeer zijn het vaak maar enkele passages van bijvoorbeeld goederentreinen of vrachtwagens die de echte pieken veroorzaken. Dat is het signaal dat je goed wilt registreren.
  • meetperiode: De meettijd is belangrijk. Meten gedurende een korte periode heeft als risico dat bepaalde kenmerkende gebeurtenissen worden gemist. Wij meten dan ook bij voorkeur gedurende minimaal een week. Dan wordt ook duidelijk wat het verschil is tussen de verschillende etmaalperiodes en tussen werkdagen en het weekeinde. In die gevallen waar het niet mogelijk is langere tijd te meten, zijn we kritisch op de meetresultaten. Resultaten worden volgens de SBR richtlijn verwerkt. In deze richtlijn is een procedure opgenomen waarmee de onzekerheid als gevolg van een korte meetduur wordt meegenomen in de beoordeling.
  • weekrapportage: Wij generen wekelijks een rapportage (tabel en grafiek) per meetpositie waarmee eenduidig vastligt wanneer de hoogste trillingsniveaus zijn opgetreden (en of eventueel grenswaarden zijn overschreden).
  • verbinding: De meest bedrijfszekere opstelling is er een waarbij gebruik kan worden gemaakt van netspanning en een netwerkaansluiting. Het is echter ook mogelijk een geheel autonoom opererend meetsysteem te plaatsen, waarbij geen netspanning of netwerkaansluiting noodzakelijk zijn, terwijl de data op afstand en real-time beschikbaar is.
  • meerkanaals meetsysteem: Er kunnen meerdere signalen gelijktijdig worden verwerkt. Hierbij kan worden gedacht aan geluidsmetingen in combinatie met trillingsmetingen aangevuld met camerabeelden.