Rapport voorkant geluidonderzoek

Akoestisch onderzoek voor bedrijven

Meestal begint het met een bericht van de gemeente of de omgevingsdienst. U moet een geluidsrapport laten opstellen voor uw bedrijf. Misschien is het niet de eerste keer dat u dit traject heeft doorlopen, maar het kan ook zo zijn dat dit begrip voor u volkomen onbekend is. Wellicht heeft u geen idee wat u hiervoor moet doen, wat een akoestisch onderzoek inhoudt, hoeveel tijd en geld dit vergt of wat de gevolgen zullen zijn. Wordt u straks beperkt in de bedrijfsvoering? Of zijn er dure akoestische maatregelen nodig? Wij leggen graag uit wat u tegenkomt wanneer u een geluidsrapport laat opstellen.

Onze berekeningsrekenresultaten rapporteren wij in een geluidsrapport dat ingediend kan worden bij het bevoegd gezag. We bespreken de resultaten met u. Mocht uw bedrijf niet voldoen aan de van toepassing zijnde grenswaarden dan dienen wij oplossingsrichtingen aan. Samen met u kijken we naar de meest haalbare akoestische maatregelen, ook in het kader van BBT (de Beste Beschikbare Technieken).

Over welke situatie gaat het?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Uw bedrijf gaat zich vestigen op een nieuwe locatie;
  • Uw bedrijf gaat uitbreiden;
  • Er is een geluidsklacht uit de omgeving;
  • Er zijn in de directe omgeving van uw bedrijf plannen voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen;
  • Uit handhavingsmetingen blijkt dat u niet voldoet aan de van toepassing zijnde geluidsvoorschriften;
  • Uw milieuvergunning is verouderd en dient geactualiseerd te worden;
  • Wellicht is in de toekomst de overgang naar de omgevingswet voor u een reden voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Op gezoneerde industrieterreinen zal bijvoorbeeld de etmaalwaarde worden vervangen door de Lden die ook al bij weg- en railverkeer wordt toegepast.

Voor de van toepassing zijnde grenswaarden is het van belang of uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit (Type B) of dat dit vergunningsplichtig is (Type C). Ook de locatie speelt hierbij een rol. De wet en regelgeving voor een bedrijf op een bedrijventerrein is anders die die op een gezoneerd industrieterrein. Ook de aard van de omgeving (stedelijk of landelijk) kan invloed hebben op de te hanteren grenswaarden.

Samenwerken voor een optimaal proces en resultaat

Om tot het beste resultaat te komen vinden wij het belangrijk om goed met elkaar te communiceren. Wij weten graag wat voor u belangrijk is zodat we rekening kunnen houden met bijvoorbeeld uitbreidingsplannen, de haalbaarheid van maatregelen, of de mogelijkheid om incidenteel te kunnen overwerken. Ook kunnen wij op deze manier aangeven welke informatie we van u nodig hebben. Daarom komen wij tijdens ons onderzoek graag langs om persoonlijk kennis te maken met u en uw bedrijf.