plan Knoest in Pijnacker van Revolve Development

Nederland pakt met CLT de traditie van houtbouw weer op

Mensen bouwen huizen met het materiaal dat lokaal voor handen is. Tot de middeleeuwen betekende dat vaak bouwen in hout en daarna baksteen en beton. Inmiddels zijn we in een ander tijdsgewricht waar we veel aandacht geven aan duurzaamheid en daarmee terug zijn bij houtbouw. Dat vraagt om extra aandacht voor geluid en trillingen bij ontwerp en bouw.

Mensen bouwen huizen met het materiaal dat lokaal voor handen is. Tot de middeleeuwen betekende dat vaak bouwen in hout . Woningen werden vaak gecombineerd met een werkplaats of stal. Niet alleen op het platteland, maar ook in steden was er veel houtbouw. Pas na de middeleeuwen, met de komst van meer welvaart, zien we het gebruik van baksteen toenemen en veel later pas worden beton en staal toegepast. Materialen met belangrijke constructieve eigenschappen die robuuster en hogere gebouwen mogelijk maakte.  De welvaart maakte ook dat woningen steeds groter werden.

Inmiddels zijn we in een ander tijdgewricht. We werken weer vaker van huis uit, en zien dat woningen een kleinere maat krijgen. Waar we veel aandacht geven aan is duurzaamheid.  Bij uitstek hout of andere biobased materialen zijn dan meer geschikt voor woningbouw. Én inmiddels hebben we meer kennis om ook in hout hoog en robuust te bouwen.

Aandacht voor geluid bij houtbouw

Bouwen in hout is bouwen met relatief lichte materialen, met de daaraan verbonden eigenschappen. Zonder de juiste keuzes voor de opbouw van constructies, geschikte detaillering en maatregelen bij aansluitingen is de geluidsisolatie onvoldoende en zijn loopgeluiden goed hoorbaar. Ook voor houten gevels op geluidsbelaste locaties en het ontwerp van lift, installaties en kanalen moeten in een vroeg stadium slimme keuzes gemaakt worden om comfortabele woningen mogelijk te maken.

Met onze ervaring met 'containerbouw', renovatie en kennis van houten bouwsystemen in onze buurlanden adviseren wij onder meer bouwplannen met CLT. Ons internationale netwerk binnen de Müller-BBM groep is daarbij behulpzaam. Naast onze praktijkkennis zetten wij ook geavanceerde berekeningsmethoden in en doen we (detail)metingen bij mockups. Dat laatste doen we vooral bij productontwikkeling of als praktijktest voor nieuwe materialen/aansluitingen.

Aandacht voor trillingen bij houtbouw

Bij bouwen langs het spoor, viaducten/bruggen en nabij industrie kunnen trillingen een rol spelen. Voorkomen moet worden dat nieuwe bewoners hinder hebben van passerende treinen, vrachtwagens die voorbij komen of industriële processen. In de ruimtelijke planvorming worden trillingen (als het goed is) tijdig onderzocht en wordt aangegeven of deze tot hinder kunnen leiden. Voor spoor wordt daarvoor de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen vaak gebruikt. De daarin opgenomen primaire richtafstand van 100 m voor onderzoek naar trillingen is onvoldoende voor lichte houtbouw. Onderzoek tot 250 m van het spoor is nodig om te beoordelen of maatregelen nodig zijn.

Voor trillingen zijn de maatregelen erg afhankelijk van de mate van ondervonden trillingen. Deze kunnen eenvoudigweg bestaan uit het verzwaren/verstijven van vloeren tot het trillingsisolatie bij de fundering. Zowel bij de beoordeling op basis van trillingsmetingen als bij het ontwerp van gebouwen of van specifieke maatregelen zetten wij onze kennis uit de praktijk in.

Onze ervaringen

We kunnen u meer vertellen over plannen waarvoor we adviseerden, zoals:

 

 

 

[beeldmateriaal van bouwplan Knoest in Pijnacker, met dank aan Revolve Developement]