Oss

Geluid beperkt omvang windpark Oss

Eind december 2017 heeft de gemeenteraad van Oss groen licht gegeven voor de realisatie van een windpark ten noorden van industrieterrein Elzenburg-De Geer. Het plan omvat vijf windturbines met een tiphoogte van ongeveer 200 meter. Deze variant, waarvan de opstelling doet denken aan het sterrenbeeld ‘Kleine beer’, kwam als beste naar voren uit een milieueffectrapportage (m.e.r.), waarvoor wij het aspect geluid hebben onderzocht.

Duurzame energie in Oss

De ambitie van de gemeente Oss is om 50% van het totale Osse energieverbruik te besparen, 25% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken binnen de gemeente en de overige 25% benodigde duurzame energie van elders te halen. Met de windmolens bij Elzenburg-De Geer wordt een flinke stap vooruit gezet met het opwekken van duurzame energie in Oss.

Belangenafweging in het milieu effect rapport (MER)

Een windpark kan ingrijpende gevolgen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Bij dergelijke initiatieven is het doorlopen van een m.e.r. bij uitstek geschikt om de belangen van omwonenden mee te wegen. In Oss zijn belangenorganisaties en omwonenden nauw betrokken bij het keuzeproces. Naast energie-opbrengst speelden aspecten zoals landschap, natuurwaarden en (geluids)hinder een doorslaggevende rol bij de besluitvorming. Dit heeft ertoe geleid dat in Oss niet is gekozen voor een variant met maximale opvulling en maximale energie-opbrengst. Om geluidshinder zo veel mogelijk te beperken is nadrukkelijk geprobeerd om te komen tot een situatie met zo min mogelijk woningen binnen de 42 dB Lden contour. Dit is ruim lager dan de grenswaarde die volgens het Activiteitenbesluit geldt, namelijk 47 dB Lden.

Naar een aangepast bestemmingsplan

De komende maanden wordt gewerkt aan aanpassing van het bestemmingsplan en voorbereiding van de benodigde vergunningen. Het windpark zal stroom gaan leveren aan ten minste 15.000 huishoudens. Mogelijk worden dat er meer, want de gemeenteraad houdt de optie open om in de toekomst twee turbines bij te plaatsen.

Bij dit artikel is een figuur opgenomen van de uiteindelijk gekozen variant, daarnaast is een impressie van het windpark opgenomen afkomstig van Antea. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Oss.