Lokaal spoor

Lokale spoorwegen onder de Omgevingswet. Wat gaat er veranderen?

Met de invoering van de Omgevingswet gaat er op het gebied van geluid veel veranderen. Onder andere de manier waarop we omgaan met lokale spoorwegen.

Onder het huidige kader van de Wet geluidhinder kan toetsen en beoordelen van lokale spoorwegen verwarrend zijn. De ene keer wordt een lokale spoorweg getoetst aan het beoordelingskader van railverkeer, maar bijna even vaak valt een lokale spoorweg onder het beoordelingskader van wegverkeer. Dit laatste is het geval wanneer (het deel van) de lokale spoorweg niet is opgenomen in de kaarten van de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder.

 

Basisgeluidemissie

Voor lokale spoorwegen moet het bevoegd gezag de referentiesituatie vastleggen in de zogenaamde basisgeluidemissie (BGE). De wijze waarop dat gebeurt is geregeld in het Aanvullingsbesluit geluid (Abg) en de aanvullingsregeling geluid (Arg). De BGE wordt vastgesteld op basis van de situatie in het basisjaar bij het in werking treden van de nieuwe regels. Het bevoegd gezag kan in bepaalde situaties afwijken en een lagere waarde hanteren. Mochten een lokale weg en een lokale spoorweg als ‘bundel’ gezien worden, dan kan de BGE voor beide bronnen samen bepaald worden. Dit naar keuze van de weg- en spoorbeheerders.

Bij het BGE hoort een set van gegevens; de brongegevens, de berekende waarden van het BGE en de relevante juridische en administratieve gegevens. Wanneer het een lokale spoorweg betreft die niet bij omgevingsverordening is aangewezen hoort hierbij ook het vanuit de BGE berekende geluidaandachtsgebied. Dit laatste is het gebied waarbinnen geluid moet worden beoordeeld bij ontwikkelingen.

Lokaal spoor2

Monitoring

De BGE wordt elke vijf jaar gemonitord. Daarbij wordt gekeken naar wijzigingen die effect (kunnen) hebben op de verkeersgeneratie. Wanneer alleen sprake is van een intensiteitstoename en kwalitatief gesteld kan worden dat de toename van verkeersgegevens niet meer is dan +1,5 dB (ofwel 40%), dan zijn geen maatregelen nodig. Wanneer er ook andere wijzigingen zijn, zoals een gewijzigde verkeerssamenstelling, bovenbouw of rijsnelheid dan is herberekening van de gemiddelde geluidemissie nodig om de monitoring uit te voeren.

Lokaal spoor

Positie bevoegd gezag en beheerders

Met de invoering van de Omgevingswet worden bevoegd gezag en beheerders verplicht om de gegevens van hun infrastructuur bij te werken en om wijzigingen te monitoren. Dit kan voor verschillende partijen betekenen dat er een grotere inspanning geleverd moet worden dan het geval is onder de Wet geluidhinder. Ook kan er onduidelijkheid bestaan over wie verantwoordelijk is voor het aan-/uitleveren van gegevens. Is dat de beheerder, of toch het bevoegd gezag. Uiteindelijk is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en correctheid van de gegevens die ten grondslag liggen van de BGE’s en geluidaandachtsgebieden.

Emplacementen bij lokaal spoor

Emplacementen voor lokaal spoor worden in afwijking van emplacementen behorend bij de hoofdinfrastructuur niet gesommeerd bij het geluid afkomstig van doorgaand spoor. De activiteiten van emplacementen zullen afzonderlijk worden beoordeeld.