Plan Bergen

Regels geluidswering gevel versoepeld per 1 april 2014

De Bouwbesluit eisen voor de geluidswering van de gevel zijn per 1 april 2014 gewijzigd. In veel gevallen kunnen daarmee de maatregelen aan de gevel in situaties met een hogere waarde worden beperkt.

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 april 2014

Recent zijn wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd (zie staatsblad 51, Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012). In het besluit is onder meer een correctie van artikel 3.3 opgenomen die gaat over de geluidswering van de gevel.

Wat verandert er?

In situaties met een verhoogde geluidsbelasting, een Hogere Waarde, moest tot 1 april de vereiste karakteristieke geluidswering worden bepaald op basis van deze Hogere Waarde.

Nu mag, als het gunstiger uitkomt, de geluidswering worden bepaald op basis van nieuwe berekeningen van de geluidsbelasting. Deze moeten worden uitgevoerd volgens het reken- en meetvoorschrift bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder. De berekening van de individuele geluidsbelasting van de gevel moet worden bijgevoegd.

Wanneer komt dat voor?

Er zijn verschillende situaties waarin dit voor komt:

  • een Hogere Waarde is vastgesteld op de randen van een bestemmingsplan. De praktijk leert dat bouwblokken niet op de bestemmingsplangrenzen worden gebouwd, maar terugliggend. Hierdoor is de feitelijke geluidsbelasting lager;
  • de verkeersintensiteit is belangrijk lager dan voorzien ten tijde van vaststellen van een Hogere Waarde;
  • de rijsnelheid is verlaagd na het vaststellen van een Hogere Waarde. Bijvoorbeeld een regionale verbindingsweg die omwille van de verkeersveiligheid een rijsnelheid heeft gekregen van 60 km/u in plaats van 80 km/u;
  • er inmiddels een geluidsreducerend wegdek is aangelegd, waarmee eerder geen rekening werd gehouden;
  • de wegligging inmiddels is veranderd;
  • de woningen worden voorzien van een gesloten tuinmuur, die niet in eerder onderzoek is meegenomen;
  • en ten slotte, als blijkt dat in het rekenmodel bij de vaststelling van de Hogere Waarde ongunstige uitgangspunten zijn gekozen. Veelal wordt als conservatief uitgangspunt gekozen voor een volledig harde bodem. Beplanting op het perceel van de woning maakt dat de geluidsbelasting lager zal zijn door bodemdemping.

Het effect

Als gevolg van de wijziging kunnen procedures voor het opnieuw vaststellen van Hogere Waarden worden vermeden. Immers dat zou de enige mogelijkheid zijn om de gunstige effecten van bovenstaande afwijkingen te kunnen gebruiken bij de omgevingsvergunning voor het bouwen. Het is dus eenvoudiger geworden voor de initiatiefnemers om de geluidswering van de gevel goed af te stemmen op de feitelijk te bouwen situatie. De te treffen geluidswerende voorzieningen zijn in die gevallen minder vergaand. Met een kleine inspanning van een akoestisch adviseur kunnen daarmee de kosten voor voorzieningen worden beperkt.