plandrempels gemeenten

Veel plandrempels bij gemeenten boven de advieswaarde WHO

Vanuit de Europese richtlijn Omgevingslawaai hebben veel gemeenten een actieplan Geluid opgesteld dat geluidmaatregelen aankondigt voor de periode 2018 tot 2023. Uit een inventarisatie van de plandrempels blijkt dat de ambities per gemeente behoorlijk verschillen. In vergelijking tot de advieswaarden van de WHO, zijn veel plandrempels zelfs aan de hoge kant.

Plandrempels

Net als de rijksoverheid en provincies moet een groot aantal gemeenten in Nederland een geluidbelastingkaart en een actieplan geluid opstellen. De gemeenten binnen een agglomeratie van meer dan 100.00 inwoners zijn verplicht vanuit de Europese richtlijn Omgevingslawaai om op deze manier actief beleid te voeren voor de beperking van geluidhinder. Bijna 90 gemeenten verdeeld over 21 agglomeraties moesten voor 18 augustus 2018 het actieplan (voor de periode van 2018 tot 2023) gepubliceerd hebben. Burgers worden hierin geïnformeerd over de diverse hinderbronnen. De gemeente communiceert hoe deze geluidhinder wordt aangepakt en hoe de negatieve gevolgen voor de gezondheid zoveel mogelijk worden beperkt.

In ieder actieplan zijn een of meerdere plandrempels vastgesteld. De plandrempel is een geluidniveau (zoals een Lden of Lnight) waarboven het bestuursorgaan maatregelen overweegt om de geluidbelasting te beperken. In veel gemeenten is het wegverkeer de grootste geluidbron en veel maatregelen zijn daarom gericht op het verminderen van wegverkeersgeluid.

Ambitieniveau

De hoogte van de plandrempel is niet voorgeschreven en is sterk afhankelijk van het ambitieniveau van de gemeente. In Nederland variëren de plandrempels tussen 55 dB tot 70 dB in de verschillende gemeenten. Maar wat is een goede plandrempelkeuze en bij welke geluidbelasting worden negatieve gezondheidseffecten voldoende beperkt? In het najaar van 2018 bracht de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) een advies uit voor een te hanteren streefwaarde voor de verschillende geluidhinderbronnen, gebaseerd op dosis-effect-relaties. Voor wegverkeersgeluid is door de WHO vastgesteld dat van de burgers die blootgesteld worden aan een Lden van 53 dB, 10% ernstig gehinderd is door geluid en 5% last heeft van slaapverstoring. Deze 53 dB is de streefwaarde die de WHO adviseert aan overheden. Ter vergelijking, bij 65 dB is het percentage ernstig gehinderden opgelopen tot 20 en is 12% van de hieraan blootgestelde personen verstoord in hun nachtrust. De nu gekozen plandrempels liggen dus ver boven de geadviseerde drempel vanuit WHO.

Beschikbaarheid actieplan

Van circa 25 gemeenten is er via de gangbare digitale kanalen geen actieplan te vinden. Er is door ons geen navraag gedaan bij deze gemeenten over de beschikbaarheid ervan, maar dat zou niet nodig moeten zijn want de Wet Milieubeheer stelt dat het actieplan via de elektronische weg beschikbaar moet zijn voor burgers.

(Mochten de plandrempels uit de figuur niet kloppen of mochten de actieplannen alsnog beschikbaar zijn, kunt u deze informatie sturen naar info@mp.nl. We zullen deze informatie verwerken in de figuur)