Zaagmachientje

Arbeidsgebonden trillingen bij FloraHolland

Wettelijk zijn werkgevers verplicht om de blootstelling aan trillingen van werknemers te beperken. Deze bepaling is opgenomen in het Arbobesluit. Het betreft hand-, arm- en lichaamstrillingen. Bij het opstellen van een RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) kan de blootstelling inzichtelijk worden gemaakt. Voor de drie vestigingen van FloraHolland in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk hebben we metingen verricht om de voorkomende arbeidstrillingen te bepalen.

Risico-analyse trillingen

Door als bedrijf een risico-analyse te maken, kunnen de belangrijkste werkzaamheden waarbij trillingen optreden, inzichtelijk worden gemaakt. Werknemers die veel aan trillingen blootstaan kunnen beroepsgerelateerde ziekten krijgen. Het betreft onder andere spier- en gewrichtsklachten (RSI, rugklachten, etc.).

Duur van de belasting

Het Arbobesluit stelt twee waarden: een actiewaarde en een grenswaarde. De laatste mag niet overschreden worden. De eerste waarde is op zich toelaatbaar maar de werkgever is verplicht maatregelen te treffen om de trillingswaarden te verminderen. Beide waarden worden bepaald voor een achturige werkdag. Uit de meetresultaten kan naast de blootstelling ook worden berekend hoe lang iemand per dag een werkzaamheid mag uitvoeren zonder de grenswaarde te overschrijden.

Metingen

De metingen dienen plaats te vinden conform de NEN-EN-ISO 2631-1 voor lichaamstrillingen en de NEN-EN-ISO 2631-5 voor hand-arm trillingen. Deze metingen vinden in twee horizontale en in verticale richting plaats. Van belang zijn vooral trillingen met een frequentie tussen de 1 en 100 Hz.

Inventarisatie bij FloraHolland

Bij FloraHolland is een nieuwe RI&E opgesteld. Er is hier sprake van een grote diversiteit aan elektrokarren. Er zijn zowel zit- als opstaptrekkers in gebruik met massieve- of luchtbanden. Verder is bij de technische dienst elektrisch gereedschap in gebruik dat trillingen veroorzaakt. De meest gebruikte apparatuur is door ons gemeten.

We hebben de trekkers voorzien van een geavanceerd meetsysteem. Om een goed beeld te krijgen van de trillingsniveaus is gedurende enkele tientallen minuten gemeten. Het handgereedschap is korter gemeten, circa 1 minuut. Voor al deze hulpmiddelen en gereedschappen is vervolgens de maximale gebruiksduur vastgesteld.

Door de inventarisatie en metingen is bij FloraHolland bekend waar de risico's liggen. Ook helpen de onderzoeksresultaten bij de keuze van de inzet van arbo-technisch gunstig materieel en bij de aankoop van nieuw materieel.