Parkeergarage Amsterdam

Geluid en luchtkwaliteit bij realisatie van ondergrondse parkeergarage Amsterdam

De gemeente Amsterdam is in 2006 gestart met de realisatie van de plannen voor de Singelgrachtgarage de Marnix. Wij hebben de gemeente vanaf 2011 ondersteund bij de planvorming en de onderzoeken geluid en luchtkwaliteit voor het wegverkeer tijdens de bestemmingsplanprocedure uitgevoerd.

Verkeersstromen

De aanleg van de garage is een grote opgave. Eén van de zaken die beschouwd moet worden is het effect van de garage op de verkeersstromen. De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente heeft een verkeersstudie laten uitvoeren. Deze studie behelsde twee afwikkelingsvarianten. Binnen de eerste variant kan vanuit de parkeergarage zowel de westelijke als de oostelijke richting het Frederik Hendrikplantsoen worden uitgereden. Binnen de tweede variant is het alleen mogelijk om in oostelijke richting het Frederik Hendrikplantsoen op te rijden. Het inrijden is voor beide varianten mogelijk van zowel de westelijke als oostelijke rijrichting.

Voor deze verkeersvarianten en het in- en uitrijdende verkeer zelf hebben wij berekeningen uitgevoerd voor geluid en luchtkwaliteit.

Geluidbelasting

De wijziging in verkeersstromen en het realiseren van een in- en uitrit in het Frederik Hendrikplantsoen zou mogelijk kunnen resulteren in een toename van de geluidsbelasting in de omgeving. Om deze reden is er door ons onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissies van in- en uitrijdende auto’s. Daarnaast is gekeken of het aansluiten van de in- en uitrit van de parkeergarage resulteert in het optreden van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Uit het onderzoek is gebleken dat het in- en uitrijden van de auto’s niet tot hinder leidt bij de woningen aan het Frederik Hendrikplantsoen. Daarnaast is er vanwege het aansluiten van de parkeergarage op de bestaande weg binnen beide verkeersvarianten geen sprake van een ongeoorloofde toename. Dit geldt zowel dichtbij als verder weg van de parkeergarage.

Luchtkwaliteit

Ook voor de luchtkwaliteit zijn beide verkeersvarianten beschouwd. Hiervoor zijn de concentraties van vervuilende stoffen dichtbij de uitgang van de parkeergarage inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is verder van de garage af ook beschouwd wat het effect van de gewijzigde verkeersstromen op de luchtkwaliteit was. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er nergens sprake was van een overschrijding van de grenswaarden.

Raad van State

Tegen het bestemmingsplan is bezwaar en beroep aangetekend. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een Raad van State zaak. De appellanten hadden een aantal bezwaren tegen de parkeergarage. Een deel daar van ging over de luchtkwaliteit en het door ons uitgevoerde onderzoek. De meervoudige kamer heeft geoordeeld dat er aan ons onderzoek niets mankeerde en de betogen met betrekking tot ons onderzoek zijn stuk voor stuk afgewezen.

Bewonersavonden

Naast de Raad van State zaak hebben wij voor de Singelgrachtgarage Marnix ook twee bewonersavonden mogen bijwonen. Op deze avonden die als informatiemarkt waren opgezet, hebben wij onze rapporten geluid en luchtkwaliteit toegelicht voor geïnteresseerde omwonenden.