Industrie

Omzetting zones industrieterreinen naar gpp systematiek

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dit heeft consequenties voor de manier waarop industriegeluid in de toekomst wordt bewaakt, namelijk middels geluidproductieplafonds (gpp’s).

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Dit heeft consequenties voor de manier waarop het geluid van gezoneerde industrieterreinen in de toekomst door het bevoegd gezag zal worden bewaakt, namelijk met geluidproductieplafonds (gpp’s) op geluidreferentiepunten (grp) in plaats van een geluidszone. Bij de eerste vaststelling worden deze gpp’s beleidsneutraal bepaald. Beleidsneutraal betekent hier dat er geen wijziging is van de toegelaten hoeveelheid geluid.

Eerste vaststelling gpp's

Het omzetten van een geluidszone behelst in eerste instantie het omrekenen van de bestaande situatie (bij maximale planologische benutting) naar de nieuwe gpp systematiek. Zolang er geen overschrijding is van de huidige grenswaarde, past het omgerekende geluid ook binnen de gpp’s. Het bevoegd gezag mag hier zelf het juiste moment voor kiezen, maar de eerste vaststellingen van gpp’s dienen voor alle gezoneerde industrieterreinen te zijn voltooid voor 31 december 2031. Er zullen ook redenen zijn om een gezoneerd industrieterrein nu al te moeten of willen omzetten naar de gpp systematiek, zoals bijvoorbeeld het voornemen om geluidgevoelige gebouwen (woningen) toe te laten binnen het geluidaandachtsgebied (de oude zone) of uitbreiding van activiteiten op het industrieterrein.

Wanneer te starten?

In de meeste gevallen is de gemeente het bevoegd gezag. Veel gemeentes besteden hun huidige zonebeheer echter uit aan een regionale Omgevingsdienst. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat, voor de omzetting van gezoneerde industrieterreinen naar de gpp systematiek en verdere uitwerking in Omgevingsplannen, vanwege mogelijke capaciteitsproblemen spreiding in de tijd noodzakelijk zal zijn voor zowel gemeentes als Omgevingsdiensten. Maar zelfs dan…

M+P

Met 50+ jaar ervaring in akoestiek en meer dan 25 akoestisch specialisten staan we klaar om ons steentje bij te dragen.