LSSN Monitoring

Monitoren met betekenis

De vraag naar onbemand meten is groeiende. Grote hoeveelheden data zijn nodig om gefundeerde conclusies te kunnen trekken over uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten. Wordt voldaan aan de milieunormering? Zijn de werkomstandigheden op kantoor zodanig dat een optimale productiviteit mag worden verwacht? Maakt slijtage van de rails het nodig om onderhoud in te plannen? Wij hebben een monitoringssyteem, dat niet alleen de nodige data verzamelt, maar ook antwoord geeft op deze vragen. En wel direct.

Waarom monitoren?

Proceseigenaren willen weten hoe ze hun proces kunnen optimaliseren binnen de kaders van bijvoorbeeld milieu-aspecten, comforteisen of slijtage-parameters.

Hiertoe is er behoefte aan grote hoeveelheden data vanuit deze processen die vaak langdurig van aard zijn, herhaaldelijk voorkomen of op willekeurige tijden kunnen optreden, waardoor bemand meten geen optie is. Voorbeelden hiervan zijn geluid en trillingen vanwege bouwactiviteiten gedurende enkele maanden of jaren, geluid van wegen, spoorwegen of vliegtuigen, maar ook klimaatomstandigheden op de werkvloer, slijtage aan spoorweginfrastructuur, etc…

Wij hebben een uniek monitoringssysteem ontwikkeld, waarmee niet alleen de nodige data kan worden verzameld, zoals ook met andere monitoringssystemen kan, maar waarmee ook betekenis aan deze data wordt gegeven.

Als een aannemer aan het heien is, moet hij niet alleen toetsen aan de geldende geluidsnormen, maar wil hij ook weten hoeveel heipalen hij die dag nog mag slaan, of op welke locatie, zonder de geluidsnormering te overtreden.

De beheerder van het spoor wil niet alleen weten hoeveel geluid het rijden op het spoor veroorzaakt, maar ook of er sprake is van (abnormale) slijtage van de rails en wat het optimale tijdstip is om onderhoud te plegen.

De geregistreerde data zijn hiertoe gekoppeld aan slimme (en zo nodig) op maat gemaakte software, die de vragen van de opdrachtgever beantwoorden. De resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd in het customer portal.

Beknopte omschrijving van het systeem

Alle geregistreerde data worden direct via een mobiele verbinding naar ons monitoringsplatform gestuurd. De data worden gespiegeld opgeslagen, zodat bij uitval van een server, alle data nog toegankelijk blijven. Storingen worden gedetecteerd en doorgegeven aan de beheerder, zodat direct actie kan worden ondernomen.

Afhankelijk van de toepassing worden de ruwe data op de meetpost of op de server geïnterpreteerd en omgezet naar parameters die voor de specifieke toepassing belangrijk zijn. Ook kunnen er alerts worden uitgestuurd als een parameter een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

Voorbeelden van toepassingen

 • Monitoring van bouwlawaai en -trillingen met:
  • Toetsing aan van toepassing zijnde normen
  • Bepaling van de resterende hoeveelheid activiteiten die nog kunnen worden uitgevoerd binnen de geldende normen
  • Bepaling van de locatie waar nog activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de geldende normen
  • Bepaling locatie bepalende geluidsbron bij een overschrijding van de norm (wordt de overschrijding veroorzaakt door het te onderzoeken proces, of komt de overschrijding van derden?
 • Monitoring geluid- en/of trillingsvoorschriften uit de milieuvergunning van bedrijven
  • Toetsing aan de voorschriften
  • Bepaling locatie bepalende geluidsbron bij een overschrijding (wordt de overschrijding veroorzaakt door het bedrijf, of komt de overschrijding van derden?)
  • Optimalisering representatieve bedrijfssituatie
 • Monitoring geluidsbelasting (spoor)wegverkeer
  • Toetsing aan geluidsproductieplafonds (GPP)
  • Prognose jaargemiddelde Lden–niveaus aan de hand van een meetduur korter dan een jaar
  • Advies over geluidsreducerende maatregelen
  • Bepalen effect van geluidsreducerende maatregelen
 • Levendigheid in kantoren
  • Voldoet het gebruik van het gebouw aan de verwachting?
  • Wordt het gebouw gebruikt conform ontwerp?
  • Zijn er knelpunten?
  • Hoe lossen we dit op
 • Metingen aan spoorinfrastructuur
  • Wat is de akoestische conditie van mijn spoor?
  • Waar kan ik klachten verwachten?
  • Waar en wanneer moet ik onderhoud plegen?
  • Detectie van afwijkingen (voegen, squats)
  • Detectie booggeluid

Mogelijk in te zetten sensoren

 • Geluidsmeters
 • Trillingsmeters
 • Camera
 • Weerstation
 • Klimaatmeters (CO2, luchtvochtigheid etc.)

Uit het bovenstaande mag u concluderen, dat wij niet één van de vele monitoringssystemen presenteren, maar een systeem, dat op basis van het doordacht verzamelen en bewerken van data, betekenis van waarde voor u creëert.