Asfaltwals

Duurzame geluidclaims onderzoeken in asfaltkwaliteitsloket van CROW

Duurzame en stille wegdekken, dat willen we toch allemaal? En op de markt zijn vele nieuwe, innovatieve producten verkrijgbaar. Maar bij wegbeheerders als gemeentes en provincies ontbreekt soms de kennis om de duurzaamheid- en milieuclaims van wegenbouwers te beoordelen. Bovendien moeten wegenbouwers steeds weer een andere onderbouwing van de claims geven bij hun product. Kan dat niet efficiënter? Ja, want sinds 1 maart heeft CROW het asfaltkwaliteitsloket geopend. Daar kunnen wegenbouwers hun productclaims laten verifiëren en de wegbeheerders kunnen vertrouwen op een deskundig en onafhankelijk oordeel. CROW heeft Ard Kuijpers gevraagd als geluidsdeskundige in het expertteam om dit soort claims te beoordelen.

Waarom een asfaltkwaliteitsloket?

Bij de keuze voor een bepaald asfaltproduct of onderhoudsproces kijken wegbeheerders niet alleen naar de prijs, maar ook naar andere belangrijke eigenschappen zoals:

 • Geluid
 • Levensduur
 • Veiligheid
 • Duurzaamheid
 • Doorstroming / hinder

Aanbieders zullen op hun beurt dus ook claims maken over deze eigenschappen om hun product bij de afnemers goed in beeld te brengen. Het is lastig voor afnemers om deze claims goed te beoordelen. Er spelen dan vragen als:

 • Welk bewijs moet ik aan een aanbieder vragen ter ondersteuning van de claim?
 • Is de juiste meetmethode gebruikt ter ondersteuning van de claim?
 • Door wie zijn de metingen uitgevoerd en kan ik op de kwaliteit vertrouwen?
 • Wat is de nauwkeurigheid van de meetmethode die wordt gebruikt voor de claim?
 • Aanbieder A gebruikt een andere methode om een claim aan te tonen dan Aanbieder B. Zijn de claims daardoor te vergelijken?
 • etc.

Voor de aanbieders is het ook lastig want verschillende afnemers vragen steeds weer andere bewijsstukken of metingen voor dezelfde claim. Dat is een tijdrovend en duur proces.

Het Asfaltkwaliteitsloket doorbreekt deze impasse door een goed beoordelingskader te scheppen waarop zowel aanbieder als afnemer kunnen vertrouwen. Aanbieders kunnen hun claims over de kwaliteit van hun product door het loket laten verifiëren en afnemers weten dan dat de claims valide zijn. 

Deskundig en onafhankelijk oordeel

De beoordeling van de claims gebeurt door een klein expertteam dat wordt samengesteld uit een pool van deskundigen. Deze experts beoordelen de claims op basis van de informatie die wordt aangeleverd door de product- of procesaanbieder. Het resultaat van de beoordeling wordt dan op de site van CROW gepubliceerd zodat afnemers de validiteit van de claims kunnen controleren. Daarbij wordt gestreeft naar transparantie voor alle partijen. Met het gebruik van het Asfaltkwaliteitsloket kunnen beide partijen veel tijd en geld besparen in het normale inkoopproces.

Wat is onze rol?

Ard Kuijpers neemt deel als (geluid)expert in de pool van deskundigen. Daar zijn we best trots op want we zien dit loket als een belangrijk nieuw hulpmiddel om goede innovaties in de wegenbouw sneller gerealiseerd te krijgen. Daar dragen we graag aan bij. Het is een erkenning voor de rol die we spelen als kennispartij in de markt van duurzame, stille wegdekken en als wegbereider voor innovaties.

Meer info?

Lees alles over het loket op de site van kennsplatform CROW