BREF

BBT, BREF en BBT-conclusies met betrekking tot het aspect geluid

Het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om geluidsemissie en andere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door een bedrijf te voorkomen. Wij hebben veel ervaring met BBT in de industrie. We vertellen u graag meer over het wettelijk kader, beschikbare BREF’s en BBT-conclusies, BBT met betrekking tot geluid, relevante ontwikkelingen en onze visie bij het BBT proces.

Wij beschikken over een uitgebreide database, waaruit kan worden geput. Hiermee kunnen wij ondersteuning verlenen aan:

 • de industrie in hun streven om te voldoen aan de BBT vereisten
 • het bevoegd gezag bij het opstellen van beleid met betrekking tot BBT en bij de BBT- toetsing van vergunningsaanvragen
 • de overheid bij het beter toegankelijk maken van de BBT-informatie en bij het verzamelen van BBT- emissiekentallen voor industriële geluidsbronnen

Wettelijk kader

De definitie in de Nederlandse wetgeving staat in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 1.1 lid 1) (zie de aanhef van deze blog).

Bij het uitgeven van milieuvergunningen is het van belang de toe te kennen geluidsruimte goed af te stemmen op hetgeen noodzakelijk is. Enerzijds om bedrijven niet onnodig op extra kosten te jagen door niet realistische, dure, akoestische maatregelen te vergen en anderzijds om de milieukwaliteit in de omliggende woongebieden te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren en ook om economische ruimte te creëren voor bijvoorbeeld woningbouw. Dit wordt geregeld in artikel 2.14 van de Wabo.

Het bevoegd gezag stelt deze beste beschikbare technieken vast conform 5.4 van het Bor, waarin wordt verwezen naar BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten. Indien geen regels beschikbaar zijn, bepaalt het bevoegd gezag wat BBT is.

In de Richtlijn industriële emissies (Rie, overweging 13) is geregeld dat BBT-conclusies moeten worden opgesteld. Een BBT-conclusie is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Rie. In de Rie zelf wordt geluid verder niet (relevant) behandeld.

De richtlijn industriële emissies en de BBT-conclusies hebben betrekking op IPPC-installaties. De definitie van IPPC-installatie is gegeven in artikel 1.1 van de Wabo, waarin wordt verwezen naar bijlage 1 van de Rie. Voor activiteiten die niet vallen onder de definitie van IPPC-installatie is toetsing aan de Rie  niet verplicht. Wel moet ook dan altijd BBT toegepast worden. Hiervoor kan het bevoegd gezag de BBT-conclusies wel als informatiebron gebruiken.

Informatie met betrekking tot de inhoud van BBT kan onder meer worden gevonden in:

 • Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor): Nederlandse informatiedocumenten over BBT
 • Rie: niet voor geluid
 • Infomil: overzicht van BBT-conclusies en BREF’s en overzicht Informatiebronnen voor BBT
 • Activiteitenbesluit
 • Activiteitenregeling milieubeheer
 • Lijst met dwingende NEN normen

De wetgever zorgt ervoor dat Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en ministeriële regelingen op BBT-niveau zijn en blijven (Wmb artikel 8.40), opdat altijd van de laatste geluidsreducerende technieken gebruik kan worden gemaakt.

Wat het aspect geluid betreft kan de bovengenoemde regelgeving worden samengevat als:

 • Bij vergunningverlening wordt BBT toegepast.
 • BBT wordt gebaseerd op beschikbare BBT-conclusies
 • Informatie over BBT is op diverse, hierboven aangegeven locaties, beschikbaar.
 • Indien geen relevante BBT-documenten beschikbaar zijn, bepaalt het bevoegd gezag wat BBT inhoudt.

BREF's en BBT conclusies

Op Infomil is een overzicht gepresenteerd van de beschikbare BREF’s (BBT referentiedocument) en BBT-conclusies, gebaseerd op de onderverdeling van bijlage 1 van de Rie:

 1. energie-industrie
 2. productie en verwerking van metalen
 3. mineralen industrie
 4. chemische industrie
 5. afvalbeheer en
 6. overige activiteiten (papier, pulp, karton, textiel, slachthuizen, levensmiddelen, verwerking melk, destructie van kadavers, intensieve veehouderij, oppervlaktebehandeling)

Voor deze industrieën zijn BREF’s/BBT-conclusies (geluid) opgesteld:

 • Er zijn 27 BREF-documenten, waarvan er elf het onderwerp geluid niet beschouwen
 • Er zijn negen BBT-conclusies, waarvan er twee het onderwerp geluid niet beschouwen
 • In de documenten waarin geluid wordt behandeld, betreft dit name een opsomming van de relevante geluidsbronnen, vaak worden (voor de hand liggende maatregelen) aangegeven. De informatie heeft in het algemeen weinig diepgang
 • Het aspect monitoring van geluid wordt niet (relevant) behandeld in de BREF’s en de BBT-conclusies.

Overige documenten met betrekking tot BBT geluid

 • Handleiding Integraal geluidsarm ontwerp in de procesindustrie opgesteld, met als subtitel: handleiding kostenefficiënt omgaan met geluid in de projecten, opgesteld door M+P, in opdracht van Kennis Centrum Geluid
 • Handleiding Stand der Techniek en BBT voor het aspect geluid, rapport O 236-1-RA d.d.
  6 augustus 2010, in opdracht van de gemeente Amsterdam
 • EMIS, EMIS is het energie- en milieusysteem voor het Vlaamse gewest, enigszins vergelijkbaar met het Nederlands Infomil (https://emis.vito.be/nl/bbt-studies)

Relevante ontwikkelingen

In de dagelijkse praktijk zien wij een aantal ontwikkelingen van technieken, die (min of meer) als gangbaar kunnen worden beschouwd:

 • Het toepassen van geluidsarme fans in koeltorens (zie voorbeeld1)
 • Inpandig plaatsen van grote puinbreker (zie voorbeeld 2)
 • Overkappingen bij afvalbrengstations
 • Overkappingen bij opslag van asfaltcentrales
 • Overdekt laden/lossen van schepen (zie voorbeeld 3)
 • Asfaltcentrales en betoncentrales (gedeeltelijk) inpandig (zie voorbeeld 4 )
 • Geavanceerde trillingsdemping van en in leidingen, waardoor minder geluid wordt afgestraald
 • Monitoring
  • Emplacement: Op jaarlijkse basis worden geluidsmetingen uitgevoerd, om te controleren of nog wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften
  • Bloemenveiling, er is een geluidbeheersysteem, dat dienst doet als overkoepelende geluidsvergunning voor alle op het terrein van de veiling aanwezige bedrijven

Een aantal voorbeelden

Image removed.Voorveeld 1: Het toepassen van geluidsarme ventilatoren in koeltorens. Door het op de juiste wijze ontwerpen van de fanbladen en fantips kan een forse reductie in geluidsemissie worden bereikt.

Image removed.Voorbeeld 2: Puinbrekers zijn grote lawaaibronnen. Geluidsvermogens tot 125 dB(A) zijn eerder regel dan uitzondering.

Door het plaatsen van de breker in een hal wordt niet alleen de geluidsemissie fors gereduceerd, maar is er ook meer controle over de stofemissie.

Image removed.Voorbeeld 3: Het laden en lossen van schepen kan plaatsvinden onder een overkapping, waarbij eventueel de kopse zijden kunnen worden afgesloten met grote roldeuren.

Deze werkwijze heeft als voordelen dat de geluidsemissie sterk wordt gereduceerd, dat de stofemissie onder controle is en dat het proces plaatsvindt onder controleerbare klimaatomstandigheden, hetgeen ook de arbeidsomstandigheden verbetert.

Image removed.Voorbeeld 4: Het inpandig plaatsen van de lawaaiige onderdelen van een asfaltcentrale geeft geluidsreductie naar de omgeving en kan ook energiebesparend werken. Tevens geeft dit in het algemeen een verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Opmerkingen bij het BBT proces

Over de regelgeving kan worden gesteld, dat deze complex is vormgegeven, waardoor het feitelijk en inhoudelijk toepassen van BBT bij vergunningverlening wordt bemoeilijkt.

Om de BREF’s en BBT-conclusies beter toepasbaar te maken, verdient het aanbeveling de relevante informatie van overheidswege gebundeld bij bijvoorbeeld Infomil in een afdeling te plaatsen en wat geluid betreft aan te vullen met:

 • (uitgebreider) benoemen mogelijk relevante geluidsbronnen
 • diepgaander benoemen mogelijke akoestische maatregelen
 • BBT-waarden voor geluidsvermogens van deelbronnen in dB(A) of in een regressieformule en van installaties/fabrieken in bijvoorbeeld dB(A)/ton of dB(A)/m2