padel

Wat verandert er voor padel onder de Omgevingswet?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dat moment is de relevante wetgeving met betrekking tot padelgeluid vastgelegd middels het (gemeentelijk) omgevingsplan. Vόόr de inwerkingtreding van de Omgevingswet viel het geluid van padel onder het Activiteitenbesluit. Wat betekent dit nu voor verenigingen die overwegen een padelbaan aan te leggen en verenigingen met bestaande padelbanen?

Omgevingswet 

De Omgevingswet beoogt een vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving. Tegelijkertijd krijgen lokale overheden meer afwegingsruimte, wat betekent dat over een aantal onderwerpen niet meer op Rijksniveau (zoals bij het Activiteitenbesluit het geval was) regels worden opgesteld, maar op gemeentelijk niveau. Het belangrijkste instrument hiervoor is het omgevingsplan dat per gemeente wordt vastgesteld. Hierin liggen alle regels met betrekking tot geluid vast, en dus ook voor het geluid van padellen.

Wat is er dan nu veranderd?

In eerste instantie verandert er niet veel, omdat de bruidsschat in het Omgevingsplan in essentie niet afwijkt van het voorheen geldende Activiteitenbesluit. Als gevolg van de mogelijkheid voor gemeentes om de regels over geluid aan te passen in het omgevingsplan kunnen er richting toekomst op lokaal niveau wel veranderingen worden doorgevoerd. Dit betekent dus ook dat de regels per gemeente verschillend kunnen/zullen zijn en dat de toegestane waardes uit de Handreiking Padel en Geluid niet altijd meer zullen kloppen.

Waar moet u op letten?

Procedureel zijn gemeentes al voor het maken van een ontwerp-omgevingsplan verplicht om bekend te maken dat ze het omgevingsplan willen aanpassen. Vervolgens zal het ontwerp-omgevingsplan ter inzage liggen zodat eenieder daarop zienswijzen (bezwaar of vraag om aanpassing) kan inbrengen. Het is als tennis- en/of padelvereniging dus van belang om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Het kan natuurlijk lastig zijn om in te schatten of de beoogde wijziging van het omgevingsplan potentieel onwenselijke gevolgen voor de vereniging kan hebben, met name met betrekking tot de geluidssituatie. In zulke gevallen adviseren wij om advies in te winnen bij een akoestisch adviesbureau en ondersteuning te zoeken bij het indienen van zienswijzen. 

M+P kan voor u inzichtelijk maken welke gevolgen een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan voor u als tennis- en/of padelvereniging kan hebben.