Padel

Geluid van Padelbanen

Padel, daar hadden de meeste mensen een paar jaar geleden nog nooit van gehoord. Dat is inmiddels wel anders. Velen spelen het spelletje graag en ruilen soms zelfs hun tennisracket in voor een padelracket. Bijna iedere tennisvereniging is wel bezig met het aanleggen van padelbanen of denkt er over. Dat is ook niet gek. Veel leden van tennisverenigingen vinden het leuk en dragen graag hun steentje bij aan de aanleg. Daarnaast kan zo’n baan ook uitkomst bieden als de vereniging in financieel zwaar weer verkeert. Padelbanen worden namelijk ook vaak verhuurd aan mensen buiten de tennisvereniging. Omdat het een stuk laagdrempeliger is dan tennis kan je al gauw een leuke rally spelen. Toch heeft het padellen in ons land ook een keerzijde. Veel mensen die in de buurt wonen ervaren overlast. Er wordt veel geklaagd over het vervelende POK POK POK geluid. Omwonenden reageren meestal niet zo enthousiast als ze te horen krijgen dat er een padelbaan komt. Maar hoe komt dit eigenlijk? Waarom ervaren zo veel mensen overlast? En kunnen we daar eigenlijk iets aan doen?

Wij krijgen regelmatig te maken met tennisverenigingen die kampen met het dilemma dat ze graag willen padellen, maar ook een goede buur willen zijn. En ook met omwonenden die zich afvragen of zij zich zorgen moeten maken over de padelplannen van hun buren. Dit artikel is bedoeld om beide partijen inzicht te geven over waar de hinder nou precies vandaan komt en om handvatten te geven hoe de hinder zo veel mogelijk beperkt kan blijven.

De geluidsproductie van padel

Allereerst zullen we kijken naar de geluidsproductie van het padelspel in vergelijking tot tennis. Padelbanen worden immers meestal aangelegd op tennisparken. Vaak vervangen zij hierbij zelfs een tennisbaan.

Het padel spel produceert daadwerkelijk meer geluid dan tennis. Dit hebben wij vastgesteld aan de hand van geluidsmetingen. Dit begint al bij de slag. In onderstaande figuur is een afbeelding van een padelracket (links) en een tennisracket (rechts) weergegeven. Het oppervlak van een padelracket heeft een veel dichtere structuur dan de snaren van een tennisracket. Tevens zijn padelballen anders dan tennisballen. Deze beide factoren leveren bij het slaan een hardere klap op.

Padelracket (links) en tennisracket (rechts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is een padelbaan kleiner dan een tennisbaan. Hierdoor kunnen er op de plaats van één tennisbaan (bijna) twee padelbanen worden aangelegd, waardoor er op hetzelfde oppervlak opeens dubbel zo veel gespeeld kan worden. Doordat de padelbaan kleiner is gaan de rally’s sneller en is er dus sprake van meer slagen per minuut. Ook wordt er bij padel nagenoeg altijd dubbelspel gespeeld wat ook weer resulteert in meer slagen per minuut. Dus padellen produceert meer geluid vanwege de gebruikte rackets en ballen èn vanwege de hogere slagintensiteit op de banen.

Wel zijn padelbanen aan de kopse zijden uitgevoerd met transparante schermen om de bal tegen te houden. Als een woning georiënteerd is aan de kopse zijde van een baan kan dit vooral op de begane grond een gunstig effect hebben.

Van geluidsbelasting naar hinder

De geluidsbelasting in de omgeving vanwege padelbanen ligt dus hoger dan bij tennis. Toch merken we dat de hinder die deze banen oplevert wel erg groot is. Soms lijkt het er op dat vergelijkbare geluidsniveaus vanwege bijvoorbeeld een weg of het spoor minder hinder opleveren dan bij een padelbaan. Dit heeft naar ons idee de volgende oorzaken:

  1. In eerste instantie was er nog veel onbekend over padelbanen. Er werd verondersteld dat de geluidsbelasting vergelijkbaar was met die van tennis. Omdat padellen paste binnen de bestemmingen en functies van het bestemmingsplan was akoestisch onderzoek vaak niet nodig voor de aanleg van een padelbaan. Hierdoor blijken veel situaties te zijn gecreëerd waarbij overlast is ontstaan. Padel heeft hierdoor ‘een slecht imago’ gekregen. Een voorbeeld hiervan is de website https://www.meldoverlastpadelbanen.nl/ die is opgericht om overlast vanwege padelbanen te melden. Een slecht imago kan daadwerkelijk de hinder vergroten doordat men meer gefocust is op het geluid.

  2. Daarnaast is het indringende geluid van de slag met een padelracket in combinatie met de hogere slagen intensiteit voor veel mensen hinderlijk om naar te luisteren. Dit geluid kan ook wel omschreven worden als ‘impulsgeluid’.  

  3. Als laatste zien we dat door de verhuur van de padelbanen aan mensen buiten de vereniging de bezetting van de padelbanen erg hoog is. Vrijwel iedere vereniging wil de banen tot 23 uur ’s avonds kunnen gebruiken, omdat er juist in de avond (na het werk) veel mensen de behoefte hebben om padel te spelen. Dit is echter ook het moment waarop veel omwonenden thuis zijn en willen genieten van een rustige avond.

Nieuwe inzichten

Inmiddels is er veel meer bekend over padelbanen. Dit heeft erin geresulteerd dat er steeds vaker een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd bij de aanleg van de banen, waarbij rekening wordt gehouden met de hogere geluidsbelasting. Ook wordt bij toetsing van de geluidsbelasting rekening gehouden met het “impulsgeluid” door het toepassen van een toeslag van 5 dB. Kortom de geluidsemissie vanwege padelbanen wordt tegenwoordig veel realistischer ingeschat dan voorheen. Hierdoor worden knelpunten eerder zichtbaar en kan er op tijd worden nagedacht over oplossingen. Daarbij is het erg belangrijk om omwonenden bij het proces te betrekken. Door met hen in overleg te treden en te luisteren naar hun zorgen kan soms al een deel van de hinder worden weggenomen. Verder is het voor het omlaag brengen van de geluidsbelasting erg belangrijk om bij de situering van de padelbanen er voor te zorgen dat de afstand tot de woningen zo groot mogelijk is. Uit onze ervaring blijkt dat deze toch wel minimaal 50 meter moet bedragen wil het kans van slagen hebben. Ook biedt het in sommige gevallen uitkomst om geluidsschermen te plaatsen langs de lange zijde van de banen. Wij zien het als uitdaging om zowel tennisverenigingen als omwonenden en gemeentes te adviseren in dit proces, zodat iederéen kan genieten van een heerlijk potje padel.