geluidmodel

Hoe staat het met de voorbereiding van de instrumenten voor geluidonderzoek onder de Omgevingswet?

In 2020 is via het Aanvullingsspoor hard gewerkt aan de praktische instrumenten voor de Omgevingswet (Ow), denk aan de reken- en meetvoorschriften en alle andere regels die gebruikt worden voor geluidonderzoek en de wettelijke procedures. Het resultaat is via de Aanvullingsregeling geluid (gepubliceerd 26 maart 2021) beschikbaar gekomen in de Omgevingsregeling. Daarmee was de voorbereiding nog niet klaar. Hoe staat het er mee medio 2022?

Recent is via een internetconsultatie een aantal aanvullingen en wijzigingen gepubliceerd die in het najaar in de geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling opgenomen zullen worden. We lichten er een paar uit op het vlak van wegverkeer en verwijzen verder naar de consultatiedocumenten.

Aanpassing van de geluidemissie van het verkeer en tijdelijke correctie

In 2020 is de emissie van het verkeer opnieuw gemeten, op basis waarvan aangepaste emissiekentallen zijn vastgesteld. Deze kentallen vervangen de in bijlage IVe (Meet- en rekenmethode geluid wegen) opgenomen oudere kentallen. Door TNO is een aanpassing gedaan in de methode om tot kentallen te komen. Resultaat is dat de emissie voor lagere (<50 km/h) en hogere snelheden (vrachtwagens >70 en personenauto’s >100 km/h) significant gewijzigd is. Bij lage snelheden is er een fors lagere emissie, 2 tot 5 dB; bij hogere snelheden een toename van 1 à 2 dB.

 

  emissiekentallen

Vergelijking van nieuwe emissie (doorgetrokken rode lijn) met de emissie vanuit oudere metingen (doorgetrokken zwarte lijn) die gebruikt zijn voor Rmg 2012 [bron: TNO-rapport]

Wat vanuit de consultatie van de Aanvullingsregeling geluid ook een discussiepunt was, is de zogenaamde tijdelijk aftrek vanwege stille banden, of nauwkeuriger gezegd de correctie voor wegdektype (artikel 3.9 en 3.16 van de Or). Boven 70 km/h leidde deze correctie tot 1 of 2 dB lagere berekende waarden van het geluid, vanuit de verwachting dat door aanscherping van eisen aan banden en voertuigen de geluidemissie in de toekomst nog zou reduceren. De keuze is nu gemaakt om de emissiekentallen op basis van de recente metingen te actualiseren en de genoemde correctie te laten vervallen.

De resultaten met de aangepaste rekenmethode moeten straks beter overeenkomen  met de werkelijke waarde van het geluid. Eénmalig effect van de aanpassingen is wel dat de berekende waarden van het geluid (die getoetst worden aan de normen) voor snelheden boven 70 km/h enkele dB’s hoger zullen zijn. Dat betekent voor de praktijk dat de geluidproductieplafonds bij de herberekening wat hoger zullen zijn, dat bij projecten langs rijkswegen er hogere budgetten zijn in de doelmatigheidsafweging van maatregelen en dat mogelijk gevelisolatieonderzoek leidt tot zwaardere maatregelpakketten. Dat laatste geldt ook voor de omvang van de nieuwe saneringsopgave langs provinciale wegen.

Gereserveerde categorieën wegdekken ingevuld

Op het moment dat de emissiekentallen aangepast worden, worden ook de kentallen van het referentiewegdek, dat gebruikt wordt bij de bepaling van de wegdekcorrecties, aangepast. In de Or zijn de wegdekcorrecties direct opgenomen in tabellen (en dus niet meer via de website van InfoMil), echter er waren in de Aanvullingsregeling nog een paar lege regels. Die zijn nu gevuld met de wegdekcorrecties voor twee nieuwe categorieën: akoestisch geoptimaliseerd enkellaags ZOAB en akoestisch geoptimaliseerd steenmastiekasfalt. Ook de wegdekcorrectie van dunne deklagen wordt geactualiseerd naar de meest recente inzichten.

Rekenregel voor geluiddiffractor op een scherm

In het huidige Rmg2012 is in 2019 al een uitbreiding opgenomen om te kunnen rekenen met geluiddiffractoren direct naast de weg. Een interessante ontwikkeling is om de diffractor op een geluidscherm te monteren, waardoor het  geluidscherm lager kan blijven (minder visuele hinder). Hoofdstuk 7 van bijlage IVe (wegverkeer) en hoofdstuk 5 van bijlage IVf (railverkeer) bevat de aanpassing van de rekenmethode en een meetmethode om de kentallen te kunnen bepalen.

diffractors               Voorbeelden van toepassen van diffractoren op een geluidscherm [bron: 4Silence]

In de internetconsultatie zitten nog meer interessante aanpassingen, dus voor de geluiddeskundigen is het zinvol om de bijlagen nog even door te bladeren. Ze zijn te vinden in twee verschillende consultaties: Wijziging bijlagen IVe, IVf, XIX en XXXIII bij de Omgevingsregeling en Verzamelwijziging Omgevingsregeling IenW.