Sheffield station

Meer over maatregelen

Uiterlijk 18 juli 2018 moeten ze bij besluit zijn vastgesteld: de actieplannen omtrent omgevingslawaai. Onlangs lanceerde Kenniscentrum Infomil een webpagina die gemeenten informeert over mogelijke geluidsmaatregelen. Wij adviseerden Infomil hierbij aan de hand van een selectie uit tientallen Europese onderzoeken over geluid. Veel gemeenten zijn druk in de weer om maatregelen te vinden die – binnen het beschikbare budget – tot de beoogde vermindering in geluidhinder leiden. In dit artikel gaan wij in op enkele tools die u bij uitstek kunt inzetten voor een verbetering van de geluidbeleving.

Waarvan verwacht u een groter effect op de ervaren geluidhinder: een dB minder geluidbelasting op de gevel, of een geluidsluwe groenvoorziening om de hoek? Steeds vaker kijken geluidsadviseurs én beleidsmakers naar de akoestische kwaliteit van de leefomgeving als geheel. Een stille buitenruimte creëert een rustpunt in de rumoerige omgeving van de grote stad, zo is de gedachte. En terecht, lijkt steeds meer onderzoek uit te wijzen.

Op Infomil is nu een Europees onderzoek opgenomen dat zich specifiek richt op de stille buitenruimte: de QUADMAP methodiek. Dit stappenplan bevat gereedschappen waarmee men stille gebieden in stedelijke regio’s kan identificeren, realiseren en behouden. De beleving van geluid buitenshuis en de manier waarop hier op kan worden ingespeeld staat bekend onder de term “soundscaping”. Niet alleen het wettelijk geregelde geluid van weg- en railverkeer is relevant voor de ervaren geluidhinder. Ronkende brommers en ruisende bomen dragen ook bij aan de totale ervaring van geluid. Wij zijn pionier op het gebied van advies over de beleving van geluid. Over twee weken verschijnt op deze website een eerste artikel waarin wij laten zien wat de nieuwe inzichten op het gebied van soundscaping kunnen betekenen voor gemeenten, bouwers en bewoners. Klik hier om via twitter op de hoogte te blijven van onze meest recente publicaties.

Kosten versus baten

Iedere gemeente kampt onherroepelijk met een beperkt budget. Hoe deze beschikbare middelen effectief in te zetten is nog niet zo’n eenvoudige opgave. Vaak is het zinvol om een afweging te maken op basis van de kosten en de baten. Het begrip baten kan hierbij op meerdere manieren worden geïnterpreteerd: de opbrengst in termen van geluidreductie, het aantal betrokken bewoners, de mate van hinder en gezondheidsschade, enzovoorts.

Om gemeenten te helpen bij de vaak complexe kosten-baten analyse heeft M+P zich verdiept in een nieuwe analysetool: de Cost-Benefit Indicator. Deze methodiek van Italiaanse makelij identificeert niet alleen per knelpunt het meest kosteneffectieve actieplan, maar selecteert bovendien de meest effectieve maatregel uit de totale lijst van plannen in relatie tot de knelpunten. Toch blijft ook met behulp van een dergelijke tool een gedegen begrip van geluid cruciaal voor het nemen van het juiste besluit.

Stiller op weg

Naast de Cost-Benefit Indicator en andere Europese onderzoeken wordt op Infomil een vijftal rapporten beschreven die het resultaat zijn van overheidsprogramma Stiller op weg. Deze factbooks zijn destijds door ons opgesteld in opdracht van het ministerie van I&M. In de rapporten beschrijven wij een grote verscheidenheid aan maatregelen aan voertuigen en infrastructuur, die direct van dienst kunnen zijn bij het beperken van geluidsbelasting door wegverkeerslawaai. De inhoud is gebaseerd op onze ervaring in Europese onderzoeksprojecten en internationale overlegorganen, zoals de UNECE-GRB en de Noise Expert Group van de Europese Commissie.

Kennis helpt

Ook na het vaststellen van de actieplannen blijft het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken leiden tot het beoogde resultaat. Om dit te bereiken is draagvlak bij belanghebbenden onontbeerlijk. Een belangrijke component hierin is voorlichting en participatie. Een slecht geïnformeerde bewoner zal meer last ondervinden van sloopwerkzaamheden dan iemand die zich betrokken voelt bij het besluit tot sloop.

Om belanghebbenden doeltreffend te betrekken bij een besluit is informatievoorziening van fundamenteel belang. Dit is lastig zolang de beoogde geluidreductie enkel wordt uitgedrukt in de voor velen nietszeggende decibel. Betekenis geven aan geluid is een vakmanschap waar wij ervaring in hebben. Hierdoor kunnen wij met begeleiding en advies bijdragen aan de informatievoorziening tussen overheidsinstanties, en tussen overheid en burger.

Infomil heeft een mooie aanzet gegeven om de grote hoeveelheid aan informatie over geluidbeheersing online aan te bieden. We raden u aan om deze informatie door te nemen en uw vragen en opmerkingen met hen en met ons te delen. Zo kunnen we samen aan de slag om de vermindering van geluidhinder te verwezenlijken.