Waalwijk

Een nieuw stil wegdek: planologisch toepasbaar?

In een akoestisch onderzoek, bijvoorbeeld vanwege een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, wordt vaak al de keuze vastgelegd voor een stil wegdek, waarvan de akoestische eigenschappen bekend moeten zijn. Maar wat als je een nieuw, innovatief wegdek wilt toepassen? Dat is een mooie kans om de eigen gemeente positief op de kaart te zetten. Echter, kun je dan nog steeds aan de wettelijke eisen voldoen? En hoe kun je de geluidmaatregel blijvend afdwingen?

Innovatieve wegdekken

Het is daarbij ten eerste zaak om de akoestische eigenschappen van een nieuw product in kaart te brengen. Even belangrijk is het om de producteigenschappen vervolgens te vertalen naar de parameters die in een akoestisch onderzoek worden toegepast. Wij hebben voor de gemeente Waalwijk deze vertaalslag gemaakt en diverse bestaande en innovatieve wegdekken vergeleken voor de herinrichting van de Burgemeester Smeelelaan. Hierdoor kon vervolgens in goed overleg tussen de afdelingen Milieu en Wegbeheer een afweging worden gemaakt waarbij zowel naar de akoestische als civieltechnische argumenten is gekeken.

Garantiebewijs voor de toekomst?

Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat omwonenden blijvend profijt hebben van de maatregelen waar ze recht op hebben. Te vaak gebeurt het nog dat een stil wegdek aan het eind van zijn levensduur geruisloos wordt vervangen door een lawaaiiger variant. Volgens de Wet geluidhinder mag dat niet, want dat is dan natuurlijk weer een reconstructie! Echter, voor alleen de vervanging van een wegdek is meestal geen formeel besluit of inspraakprocedure aan de orde. De burger kan daarmee onbedoeld opnieuw aan verkeerslawaai blootgesteld worden. Is dat de bedoeling?

Recent sneuvelde een inpassingsplan bij de Raad van State omdat de plaatsing en instandhouding van het benodigde geluidscherm niet in het plan geregeld waren. Daardoor kon de plaatsing van het scherm, naar het oordeel van de rechtbank, bestuursrechtelijk niet worden afgedwongen (RvS uitspraak 201200341/1/T1/R4). Het is dus zaak om de toepassing van een stil wegdek (of andere geluidmaatregelen) goed te verankeren in de planvorming, zowel om burgers blijvend de vereiste bescherming te bieden als om het plan door de juridische procedures te loodsen.