Heidelandschap

Nieuwe stikstofwet biedt mogelijkheden voor tijdelijke bouwwerkzaamheden en meldingen die onder het PAS vielen.

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Met deze wet worden de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet gewijzigd. Dit levert mogelijkheden op voor bouwprojecten die tijdelijk een relevante stikstofdepositie veroorzaken in Natura-2000 gebieden en voor meldingen die voorheen onder het PAS zijn gedaan.

Voor tijdelijke bouwprojecten geldt namelijk een vrijstelling. Dit geldt alleen voor de aanlegfase. De uiteindelijke gebruiksfase blijft vergunningplichtig. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering schrijft voor dat er een Programma stikstofreductie en natuurverbetering zal moeten worden opgesteld dat er voor moet gaan zorgen dat er ruimte is voor de vrijstelling van de tijdelijke bouwprojecten. Daarnaast moet deze ruimte het mogelijk maken om voorheen vergunningvrije projecten (PAS-meldingen) met een geringe depositie te legaliseren.